Souhlas s ověřením bonity prostřednictvím služby TelcoScore

Souhlasíte s tím, aby a) Společnost v souvislosti s Vaší žádostí o uzavření smlouvy předala Vaše telefonní číslo a/nebo rodné číslo operátorům: O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336 a virtuálnímu operátorovi O2 Family, s.r.o., IČO: 24215554 (100% dceřiná společnost O2 Czech Republic a.s.), T-Mobile Czech Republic, a.s., IČO: 64949681 a Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001; b) operátoři jednotlivě zpracovali Vaše telefonní a/nebo rodné číslo za účelem vytvoření agregované informace vypočtené z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací (platbách, druhu, množství, místě) vedených na Vaši osobu nebo z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací poskytovaných na telefonním čísle, jehož jste uživatelem, a předali tuto agregovanou informaci spolu s typem služby Společnosti za účelem posouzení Vaší schopnosti a ochoty plnit své závazky. Prohlašujete, že telefonní číslo uvedené v žádosti je ve Vašem výlučném osobním užívání. Tento souhlas udělujete na dobu 3 měsíců ode dne jeho udělení. Udělení souhlasu je dobrovolné, souhlas je možné kdykoli odvolat a jeho neudělení nemá vliv na poskytnutí produktu. Více informací naleznete na www.homecredit.cz v záložce Ochrana osobních údajů.