INFORMACE O VYUŽITÍ OCHRANNÉ DOBY PODLE ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH V OBLASTI SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19

 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE O VYUŽITÍ OCHRANNÉ DOBY

  Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „Zákon“) zavádí možnost využít ochrannou dobu ve vztahu ke splácení vašich úvěrů, které splňují zákonem stanovené podmínky. Chápeme, že aktuální situace je složitá, proto se vám budeme snažit pomoci i v případech, kdy vám na využití ochranné doby podle Zákona nárok nevznikne. Je však potřebné se nám ozvat a situaci řešit.

  Je potřeba si uvědomit, že využití ochranné doby neznamená odpuštění úhrady splátek. Povinnost uhradit splátky se pouze odkládá na dobu po skončení ochranné doby. Navíc je úvěr i v průběhu ochranné doby dále úročený úrokovou sazbou sjednanou ve smlouvě. Pokud nemáte úvěr pro své podnikání, ale jako spotřebitel, je úroková sazba omezena do výše základní úrokové sazby ČNB navýšené o osm procentních bodů (v současné době tedy max. 8 % ročně). V důsledku tohoto úročení tak dojde k navýšení částky, kterou celkem zaplatíte. Důkladně proto zvažte svou finanční situaci a oznámení o využití ochranné doby podávejte v případech, kdy je vaše finanční situace skutečně zhoršená a nemáte finanční prostředky na úhradu splátek.

  Délku ochranné doby určujete vy. Můžete si vybrat ze dvou možností – do 31. 7. 2020 nebo 31. 10. 2020.

  Úrok za dobu odkladu budete platit až na konci splátkového kalendáře - výše splátky zůstane nedotčena, takže dojde k prodloužení splatnosti úvěru a navýšení celkové částky, kterou zaplatíte. V případě, že jste právnická osoba, se však povinnost hradit úrok neodkládá a jste povinen nám jej hradit i v průběhu ochranné doby. Ve splátkách zařazených na konec, za poslední splátku původního splátkového kalendáře, vám již nebudou účtovány poplatky za sjednané doplňkové služby s výjimkou úhrady za pojištění.

  V případě, že jste pojištěn, budete muset pro zachování pojistné ochrany hradit také úhradu za pojištění, a to buď průběžně v době ochranné doby, nebo na konci splátkového kalendáře. Konkrétní způsob úhrady bude záviset na typu pojistného produktu, o čemž vás budeme informovat.

  Pokud by se vaše finanční situace zlepšila a vy se rozhodnete v průběhu ochranné doby úvěr doplatit, bude nutné spolu se zbývající jistinou úvěru uhradit také úrok a úhradu za pojištění za dobu již uběhlé části ochranné doby, které jste dosud neuhradil, neboť jejich úhrada je zařazena až na konec splátkového kalendáře.

  Využití ochranné doby se nepromítne negativně do úvěrových registrů a informace o jejím využití tak nebude mít v budoucnu vliv na případné financování vaší osoby.

 2. KDO MŮŽE VYUŽÍT OCHRANNOU DOBU

  Využít ochrannou dobu může každý, koho negativně finančně zasáhly dopady související s pandemií nemoci COVID-19. Nezáleží na tom, zda jste spotřebitel, či jste si úvěr bral pro své podnikání (pro právnickou osobu však platí některé odchylky uvedené výše v části 1).

 3. U JAKÉHO ÚVĚRU LZE OCHRANNOU DOBU VYUŽÍT

  Ochrannou dobu lze využít u úvěrů z úvěrových smluv uzavřených před 26. 3. 2020. Podmínkou je, že jste zároveň k tomuto datu nebyl v prodlení s úhradou splátky více než 30 dní.

  Zákonné opatření v oblasti splácení úvěrů nevztahuje možnost využití ochranné doby na tzv. revolvingové úvěry, tj. úvěry ze smluv uzavíraných na dobu neurčitou s možností opakovaného čerpání úvěru.

  Pokud obdržíme oznámení o využití ochranné doby u úvěru, který nesplňuje zákonem definované podmínky pro její využití, budeme se i tak snažit najít řešení, jak vám nad rámec zákona pomoci.

 4. KDY MŮŽETE OCHRANNOU DOBU VYUŽÍT

  Jelikož ochranná doba trvá nejdéle do 31. 10. 2020, můžete nám její využití oznámit nejpozději do 30. 9. 2020.

  Prosím berte v potaz, že ochranná doba vám začíná plynout až od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy nám oznámíte, že chcete ochrannou dobu využít. Pokud nám však využití ochranné doby oznámíte alespoň 5 dní před datem splatnosti své splátky, vyjdeme vám v Home Creditu vstříc a nad rámec zákona vám odložíme také splátku, kterou máte hradit v měsíci, ve kterém nám využití ochranné doby oznámíte. Dříve splatné neuhrazené splátky však již nemůžeme odložit, pouze u nich k poslednímu dni předcházejícímu začátku ochranné doby přerušíme narůstání prodlení.

  Pokud nám například v dubnu před splatností dubnové splátky oznámíte, že hodláte využít ochrannou dobu, odložíme vám na naše náklady také tuto splátku, a to bez účtování jakýchkoli poplatků a navyšování úroku (ačkoli ochranná doba počíná až 1. 5.). Pokud splatnost takové splátky odložíme, do úvěrových registrů nebudeme oznamovat, že došlo k prodlení. Oznámíme pouze, že došlo k odložení dubnové splátky a dále k využití ochranné doby dle Zákona.

  Pokud v okamžiku oznámení nebudete mít uhrazenou ani březnovou či dřívější splátku, a o odklad požádáte až v dubnu před datem splatnosti této splátky, odložíme vám nad rámec zákona dubnovou splátku a na květnovou a následující splátky se uplatní ochranná doba do data dle vašeho výběru. U dříve splatných splátek budete ale i nadále v prodlení. Je třeba je tedy co nejdříve zaplatit. Narůstání prodlení přerušíme v období od počátku ochranné doby do jejího konce (31. 7. 2020, nebo 31. 10. 2020). V případě, že by k úhradě nedošlo, budeme po skončení ochranné doby tyto splátky opět považovat za dlužné.

V případě nutnosti řešení odkladu splátek v souvislosti s pandemií COVID-19 nás kontaktujte na:

542 100 700