Informační memorandum

Jako přední česká úvěrová společnost, na kterou dohlíží i Česká národní banka, bereme ochranu osobních údajů vážně a všechny informace, které od Vás získáváme, zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy. Při zpracování Vašich osobních údajů se řídíme zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dále obecným nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Můžete si být jistí, že Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Chceme k Vám být féroví a transparentním způsobem Vám popsat, jak je v naší společnosti nakládáno s Vašimi osobními údaji, kde tyto údaje získáváme, k jakým účelům je využíváme, jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme, jaká práva Vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží a kam se případně můžete obrátit, pokud máte pocit, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá, tak jak by mělo.

Níže naleznete všechny důležité informace o zpracování osobních údajů s tím, že tyto informace budeme průběžně aktualizovat.

Obsah

1. Obecné informace a zásady zpracování osobních údajů

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

3. Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje?

4. Z jakých zdrojů máme Vaše osobní údaje?

5. Jste povinni nám osobní údaje předávat?

6. Proč a jak zpracováváme Vaše osobní údaje?

6.1. Účely zpracování

6.2. Profilování a automatizované rozhodování

6.3. Registry klientských informací

6.3.1. Zájmové sdružení právnických osob SOLUS

6.3.2. Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a Bankovní registr klientských informací (BRKI)

6.4. Přehled souhlasů se zpracováním osobních údajů

6.4.1. Souhlas s ověřením bonity u poskytovatelů telekomunikačních služeb

6.4.2. Souhlas se zpracováním zdravotního stavu pojišťovnou

6.4.3. Souhlas se zpracováním údajů souvisejících s využitím elektronických a online kanálů

6.4.4. Souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu pro potřeby služby Bezpečná splátka

6.4.6. Souhlas se zpracováním fotografie osoby a občanského průkazu

7. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

8. Jak se staráme o bezpečnost Vašich osobních údajů?

9. Komu Vaše osobní údaje můžeme předávat?

10. Předání osobních údajů do zahraničí

11. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

12. V jakých případech můžete podat námitku proti zpracování, nezbytném pro ochranu našeho oprávněného zájmu?

13. Slovníček pojmů

14. Účinnost Informačního memoranda

1. Obecné informace a zásady zpracování osobních údajů

Naše společnost má celou řadu zákonných povinností, pro jejichž plnění je nezbytné zpracovávat Vaše osobní údaje. Pokud bychom tak nečinili, dopustili bychom se porušení zákona, proto v takových případech není možné zpracování Vašich osobních údajů z Vaší strany jakkoliv ovlivnit. Jedná se zejména o zpracování osobních údajů pro účely Vaší identifikace a kontroly, která má sloužit k zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti, dále ověření Vaší úvěruschopnosti a platební morálky, a v neposlední řadě také pro účely povinné archivace některých dokumentů. Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a také pro ochranu našich oprávněných zájmů. Kromě toho zpracováváme osobní údaje, k jejichž zpracování jste nám dali souhlas.

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a stanoveným způsobem, a pouze pro dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;

b) Vaše osobní údaje chráníme a zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

c) Vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;

d) Dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření k zajištění dostatečné úrovně zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Naše společnost vystupuje při zpracování Vašich osobních údajů, které od Vás získala, k naplnění jednoho nebo více účelů, jako tzv. správce osobních údajů. Naše kontaktní údaje jsou:

Home Credit a. s., IČO: 269 78 636, Sídlem v Brně, Nové Sady 996/25, PSČ: 602 00, E-mail: info@kamali.cz.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@homecredit.cz.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Identifikační údaje - osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, zejména jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo a kopie průkazu totožnosti, podpis atd.

Kontaktní údaje - osobní údaje umožňující nám kontakt s Vámi, zejména Vámi uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace.

Produktové údaje – osobní údaje o využívání našich služeb, například výška úvěru, číslo platební karty, úroková sazba, RPSN, údaje týkající se financovaného zboží, číslo bankovního účtu, údaje o příjmech a výdajích, údaje o splátkách a jejich splácení, číslo smlouvy, částka čerpání.

Komunikační údaje – komunikace s Vámi vytváří celou řadu osobních údajů, například informace o našem vzájemném kontaktu a obsahu komunikace, záznamy hovorů a e-mailových zpráv, údaje z používání našich internetových stránek a aplikací, Vaše připomínky, žádosti a přání. Současně Vás informujeme o tom, že všechny telefonní hovory zaznamenáváme z důvodu prokázání obsahu hovoru a také za účelem zkvalitnění našich postupů. Pokud si nepřejete, aby byl Váš hovor nahráván, využijte prosím jiný komunikační kanál.

Profilové údaje – jsou údaje vypovídající o klientovi, například sociálně-demografické charakteristiky (věk, pohlaví, rodinný stav, adresa zaměstnavatele, počet dětí, informace o bydlení a domácnosti, příjmy a výdaje, pracovní zařazení a zkušenosti, vzdělání), data vypovídající o Vaší bonitě a důvěryhodnosti (platební morálka, úvěrová historie, výpisy z účtu, úvěrový rating). Sbíráme také informace o tom, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou. To nám pomáhá ke zlepšení našich služeb a Vašeho uživatelského komfortu, stejně jako ke zvyšování bezpečnosti. Mezi tyto údaje patří IP adresa, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení. Zároveň v tomto ohledu dochází k ukládání tzv. cookies do Vašeho zařízení.

3. Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje?

Způsob, kterým naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v našich informačních systémech. Jedním ze způsobů zpracování osobních údajů naší společností je též automatizované vyhodnocování (profilování) osobních údajů, při kterém dochází k vytváření odvozených osobních údajů (více v části 6.2 tohoto dokumentu). Tuto činnost provádíme zejména pro účely spojené s dodržováním našich právních povinností a pro účely ochrany našich práv a právem chráněných zájmů.

Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu obsahující stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké dodržuje i naše společnost.

4. Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme z různých zdrojů, vždy pouze tehdy, pokud k tomu máme oprávnění. Základním zdrojem údajů o Vás jste samozřejmě Vy osobně. Mezi údaje pocházející od Vás řadíme např. ty, které jste nám sdělili např. v rámci jednání o uzavření smlouvy, při servisní komunikaci, při vyřizování Vašich požadavků. V některých situacích (např. při ověřování úvěruschopnosti) nám údaje od Vás nestačí a musíme je zjišťovat i z jiných zdrojů, kterými jsou veřejné zdroje a třetí osoby. Údaje o Vás také získáváme vlastní činností, a to zpracováním a vyhodnocováním Vašich osobních údajů.

Veřejné zdroje – jedná se o údaje z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík - ISIR, databáze Ministerstva vnitra České republiky obsahující seznam neplatných dokladů, Centrální evidence exekucí, databáze Bisnode Arachné apod.) a z dalších veřejných zdrojů.

Třetí osoby – je naší zákonnou povinností (případně naším oprávněným zájmem) ověřovat Vaši bonitu, platební disciplínu a důvěryhodnost. Abychom to udělali co nejlépe, využíváme k tomu např. údaje z úvěrových registrů jako je zájmové sdružení právnických osob – SOLUS (dále jen „SOLUS“), Nebankovní registr klientských informací (dále jen jako „NRKI“) a Bankovní registr klientských informací (dále jen „BRKI“). V odůvodněných případech můžeme kontaktovat Vašeho zaměstnavatele za účelem ověření informací týkajících se Vašeho zaměstnání.

Interní zdroje – Vaše osobní údaje mohou vznikat přímo v naší společnosti, a to jak používáním našich služeb, tak naší interní činností (např. rating klienta).

5. Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Údaje, o které Vás žádáme, opravdu nezbytně potřebujeme, protože nám sběr těchto údajů ukládá zákon (např. rodné číslo pro účely identifikace) nebo jsou potřebné pro plnění smlouvy (např. Vaše kontaktní údaje) či ochranu našich oprávněných zájmů (např. některé informace o Vaší bonitě a důvěryhodnosti). Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme Vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od Vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout. V některých případech od Vás můžeme žádat udělení souhlasu se zpracováním údajů k určitému účelu zpracování. Takový souhlas je vždy dobrovolný a jeho neposkytnutí nijak neomezuje přístup k naší službě nebo produktu. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat.


6. Proč a jak zpracováváme Vaše osobní údaje?

6.1. Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z mnoha důvodů. Každé zpracování přitom musí mít svůj právní základ. To znamená, že musí být založené na Vašem souhlasu nebo musí být nezbytné pro:

a) jednání o uzavření smlouvy nebo pro plnění smlouvy nebo

b) splnění právní povinnosti (např. archivační povinnost, nebo povinnost hodnotit úvěruschopnost) nebo

c) ochranu našeho oprávněného zájmu.

Dále vám ukážeme, za jakými účely zpracováváme Vaše osobní údaje a co je právním základem pro taková zpracování:

Uzavření a plnění smlouvy

Pro uzavření smlouvy, resp. pro plnění úvěrové smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, je nezbytné zpracovávat některé Vaše osobní údaje, např. identifikační údaje, kontaktní údaje. Osobní údaje jsou potřebné zejména k tomu, aby bylo možno obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních rizik, včetně jednání o uzavření nebo změně smlouvy s Vámi. V případě, že s námi uzavřete některou ze smluv o online aplikaci, Vaše osobní údaje zpracováváme i pro uzavření a plnění této smlouvy. V případě, že s námi uzavřete smlouvu o revolvingovém úvěru, může tento být spojený s poskytováním věrnostního programu. V takovém případě zpracováváme při plnění smlouvy Vaše osobní údaje také pro potřeby zajištění poskytování výhod z programu plynoucích. Pro funkčnost věrnostního programu může být nezbytné sdílení Vašich údajů mezi naší společností a našimi partnery zapojenými do věrnostní sítě, případně našimi cobrandovými partnery věrnostního programu. Kompletní seznam partnerů a cobrandových partnerů, zapojených do věrnostní sítě, naleznete na webové stránce www.homecredit.cz v záložce „Ochrana osobních údajů“. Abychom Vás informovali o nejnovějších nabídkách souvisejících s čerpáním úvěru a využíváním věrnostní sítě, můžeme Vám zasílat spolu s výpisem z účtu informační letáky o nabídkách produktů těchto společností.

Ověřování Vaší bonity

Z důvodu plnění povinností, plynoucích nám ze zákona, jsme povinni před poskytnutím úvěru řádně prověřit Vaši bonitu. Za tímto účelem spolupracujeme s registry klientských informací SOLUS, NRKI a BRKI. Podrobné informace o zpracování v úvěrových registrech naleznete v části 6.3 tohoto dokumentu.

Naším oprávněným zájmem je také ověřovat Vaše údaje v dalších registrech, které jsou veřejně dostupné.

V případě, že nám udělíte souhlas podle bodu 6.4.2 tohoto dokumentu, můžeme Vaše schopnosti a ochotu plnit své závazky ověřit i u telefonních operátorů T-Mobile Czech Republic, a. s., IČO: 64949681 nebo O2 Czech Republic a. s., IČO: 60193336.

Zhodnocení úvěrového rizika

Naším oprávněným zájmem jsou činnosti potřebné ke zhodnocení výšky úvěrového rizika společnosti, např. ověření žadatele o službu s našimi interními záznamy, detekce a vyšetřování podvodu, vedení seznamu osob s omezenou svéprávností, seznamu odcizených občanských průkazů aj.

V rámci této činnosti může docházet také k ověření Vašich údajů ve veřejně přístupných registrech.

V případě, že k našim službám přistupujete online formou, berete na vědomí, že pro posouzení úvěrového rizika můžeme zpracovávat některé online údaje týkající se Vašeho chování na našich webových stránkách, příp. informace o tom, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou. Mezi tyto údaje patří IP adresa, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení. Zároveň v tomto ohledu dochází k ukládání tzv. cookies do vašeho zařízení.

Klientská administrativa

Naším cílem je Váš dobrý pocit a pohodlí při využívaní našich služeb a komunikaci s námi. Pro vyřízení Vašeho požadavku nebo stížnosti je naším oprávněným zájmem zpracovávat takové Vaše osobní údaje, které jsou k tomu nezbytné.

Ochrana práv a právem chráněných zájmů

Naším oprávněným zájmem je po nezbytnou dobu uchovávat údaje, které mohou být v budoucnosti použité s cílem prokázání našich nároků v soudních a jiných řízeních nebo v řízení před dozorovým orgánem. Tyto údaje držíme jen po nezbytnou dobu, která končí uplynutí příslušných promlčecích dob.

V případě, že nebudete hradit řádně a včas předepsané splátky úvěru, můžeme Vaše údaje poskytnout advokátní kanceláři nebo inkasní agentuře za účelem vymožení naší pohledávky za Vámi.

Naším oprávněným zájem je postupovat pohledávky na třetí osoby nebo realizovat jiné formy jejich převodu nebo přechodu. V rámci těchto aktivit dochází ke zpracování Vašich osobních údajů a jejich sdílení s třetími osobami.

V případě, že se rozhodnete podepsat úvěrovou smlouvu biometrickým způsobem, berete na vědomí, že Váš podpis můžeme s právním titulem určení, výkon nebo obhajoba právních nároků použít pro účely Vaší identifikace (např. pro vyhotovení znaleckého posudku soudním znalcem).

Analýza dat

Naším oprávněným zájmem je zpracování analýz, statistik, reportů a uskutečňování výzkumů s cílem rozvíjet naše služby. K tomu je někdy nutné použít Vaše osobní údaje. S tímto cílem uskutečňujeme také průzkumy Vaší spokojenosti s našimi službami nebo testování integrity našich systémů a odolnosti vůči neoprávněným zásahům. V případě, že navštívíte naše webové stránky, můžeme Vaše chování v online prostředí vyhodnocovat za účelem analýzy a statistiky.

Opatření proti praní špinavých peněz

Zákon nám ukládá před poskytnutím služby řádně identifikovat a ověřit klienta. V průběhu smluvního vztahu jsme potom povinni kontrolovat klientské platby.

Marketingové oslovování

Naším oprávněným zájmem je nabízet našim stávajícím klientům naše vlastní produkty a služby. Za tímto účelem Vám můžeme zasílat e-mailové zprávy, dopisy, SMS, newslettery, stejně jako Vám telefonovat s nabídkami našich produktů a služeb. V případě, že náš smluvní vztah skončí, můžeme Vás takto oslovovat ještě po dobu 2 let po skončení smlouvy. Abychom Vám ušili nabídku na míru, zpracováváme při vytvoření nabídky také údaje o Vaší bonitě. V rámci marketingového oslovování provádíme marketingové výzkumy, analýzy, klientské soutěže, průzkumy spokojenosti a podobné aktivity, ze kterých vyplývá Váš názor na naše služby.

Pokud si nepřejete být jakkoliv oslovováni nebo Vám vadí určitá forma komunikace, dejte nám prosím vědět a nabídky nebudete nadále dostávat.

Archivní správa

Naší zákonnou povinností (například v oblasti daní a účetnictví) je vést listinný stejně jako elektronický archiv dokumentů.

Pojištění

V případě, že využijete možnosti stát se pojištěným na základě rámcové pojistné smlouvy uzavřené mezi námi a některou pojišťovnou, Vaše osobní údaje zpracovává jak naše společnost, tak příslušná pojišťovna i pro plnění práv a povinností, které s tímto souvisí. Detailní informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou uvedeny v příslušné rámcové smlouvě, kterou naleznete na www.homecredit.cz.

6.2. Profilování a automatizované zpracování

Profilováním se rozumí automatizované zpracování osobních údajů sloužících k posouzení vlastností či preferencí fyzické osoby.

Profilování pro posouzení úvěrového rizika – naším oprávněným zájmem je rozhodování na základě profilování při řízení rizik vztahujících se k našim produktům. Vaše profilové údaje využíváme k vytvoření individuálního profilu a posouzení rizika, např. zda budete schopni splatit úvěr. Abychom Vám mohli poskytnout naše služby, musíme podle zákona postupovat obezřetně, a proto hodnotíme rizikovost úvěru i s pomocí Vašich údajů a využíváme úvěrové registry NRKI, BRKI a SOLUS, externí zdroje (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík) a interní databáze, obsahující i negativní informace důležité pro předcházení a minimalizaci úvěrových rizik.

Profilování pro předcházení a odhalování podvodného jednání - Vaše identifikační údaje, údaje o produktech a službách, profilové údaje a další údaje analyzujeme na základě našeho oprávněného zájmu, abychom zabraňovali podvodným jednáním prováděným fyzicky i digitálně. Na základě informací vytváříme profilové ukazatele nebo jiné informace relevantní pro indikaci možných podvodů (např. informace o ukradeném občanskému průkazu nebo informace o obvyklé zemi pro přístup na osobní elektronický portál). Právním základem je jak plnění právní povinnosti, tak ochrana oprávněných zájmů naší společnosti a zájmů a majetku našich klientů.

Automatizované rozhodování při schvalování žádostí o úvěr – abychom zlepšili komfort a rychlost při využívání našich služeb, můžeme některé žádosti o půjčky posuzovat a schvalovat na základě výhradně automatizovaného zpracování údajů zcela bez lidského zásahu. Pokud s výsledkem takového posouzení nesouhlasíte, máte právo nás požádat o tzv. „lidský přezkum“, což v praxi znamená, že Vaši žádost přezkoumá některý z našich pracovníků, a dále máte právo vyjádřit svůj názor případně napadnout rozhodnutí.

6.3. Registry klientských informací

6.3.1. Zájmové sdružení právnických osob SOLUS

Informujeme Vás, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, mohou být Vaše osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen „registr“), sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba Váš souhlas a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. Naše společnost se účastní registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je:

a) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ,

b) definice dalších mých osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování,

c) popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ,

d) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování a

e) poučení o Vašich právech (podle nařízení 2016/679, právo na přístup k údajům: čl. 15, právo na opravu: čl. 16, právo na výmaz: čl. 17, právo na dočasné omezení zpracování: čl. 18, právo na námitku: čl. 21) v souvislosti se zpracováním Vašich údajů v rámci registrů SOLUS.

Aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na našich webových stránkách www.homecredit.cz v záložce „Ochrana osobních údajů“ a na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.

V případě, že registr eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů (například Pozitivní registr SOLUS), můžeme do něj stejně jako další uživatelé nahlížet jen s Vaším souhlasem a vy máte právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v registru, který eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se Vás týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se Vaší osoby nemohly být zapsány.

SOLUS jmenoval pověřence ochrany údajů, kterého lze kontaktovat na adrese poverenec@solus.cz.

6.3.2. Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a Bankovní registr klientských informací (BRKI)

V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany našeho zájmu na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy zjišťujeme a zpracováváme údaje o osobách (a to i bez souhlasu těchto osob, vyjma rodného čísla) potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, jsme uživatelem Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů.

V souvislosti s naší účastí na NRKI o Vás zpracováváme, do NRKI poskytujeme a z NRKI získáváme tyto Vaše osobní údaje:

a) identifikační osobní údaje;

b) údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a námi došlo k uzavření, případně neuzavření, smluvního vztahu;

c) údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z Vaší strany;

d) údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků;

e) údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k postoupení pohledávky;

f) údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které jste nám sdělili, nebo které jsme o Vás získali v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.

Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI a/nebo BRKI.

Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v NRKI je:

a) plnění právních povinností v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr,

b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům,

c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či majitele klientů a vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby.

Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je:

a) plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr,

b) oprávněné zájmy bank a věřitelských subjektů, a

c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty (právnické osoby) či majitelů klientů (právnických osob) a ve vztahu k NRKI vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby.

Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací dostupném na webových stránkách www.homecredit.cz v záložce „Ochrana osobních údajů“ a www.nbcb.cz.

6.4. Přehled souhlasů se zpracováním osobních údajů

6.4.1. Souhlas s použitím rodného čísla pro ověření bonity v externích registrech

Pokud nám udělíte souhlas s použitím rodného čísla pro ověření bonity v externích registrech, souhlasíte s tím, aby naše společnost zpracovávala Vaše rodné číslo za účelem zajištění Vaší jednoznačné identifikace v rámci Nebankovního registru klientských informací (NRKI), vzájemného informování jeho uživatelů a uživatelů Bankovního registru klientských informací (BRKI) o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a dále zajištění Vaší jednoznačné identifikace při ověřování údajů o Vaší osobě a vyhledání informací vypovídající o Vaší bonitě v katastru nemovitostí, insolvenčním rejstříku (ISIR), a v Centrální evidenci exekucí.

Tento souhlas udělujete na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení a v případě, že mezi Vámi a naší společností bude uzavřena úvěrová smlouva, pak souhlas udělujete na dobu trvání smlouvy a dalších 4 let od skončení smlouvy nebo zániku závazků z této smlouvy, podle toho, co nastane později.

6.4.2. Souhlas s ověřením bonity u poskytovatelů telekomunikačních služeb

Pokud nám udělíte souhlas s ověřením bonity u poskytovatelů telekomunikačních služeb, udělení tohoto souhlasu nás opravňuje k tomu, abychom v souvislosti s Vaší žádostí o uzavření smlouvy (případně její změnou) předali Vaše telefonní číslo a/nebo rodné číslo operátorům: O2 Czech Republic a. s., IČO: 60193336 (dále jen „O2“) a T-Mobile Czech Republic, a. s., IČO: 64949681 (dále jen „T-mobile“), s cílem vytvoření agregované informace (koeficientu) o způsobu využití služeb elektronických komunikací vedených na Vaši osobu nebo Vaše telefonní číslo, a aby nám operátoři následně tento koeficient předali za účelem posouzení Vaší schopnosti a ochoty plnit své závazky.

Pro výpočet agregované informace (koeficientu), mohou být použity Vaše osobní údaje související s druhem a způsobem užití poskytovaných služeb (např. druh tarifu, jak často voláte), množství poskytovaných služeb (např. průměrně provolané minuty, počet SMS zpráv), výše zakoupeného kreditu v případě předplacených služeb. Koeficient může rovněž zohlednit údaje o výši plateb za paušální služby, platební morálce a případně informaci o délce prodlení a neuhrazené částce.

Tento souhlas udělujete na dobu 6 měsíců ode dne udělení souhlasu a v případě, že mezi námi bude uzavřena úvěrová smlouva, pak souhlas udělujete na dobu jejího trvání.

6.4.3. Souhlas se zpracováním zdravotního stavu pojišťovnou

Pokud udělíte příslušné pojišťovně Česká pojišťovna, a. s., IČO: 45272956 a Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s., IČO: 492 40 749, případně MAXIMA pojišťovna, a. s. IČO: 61328464 (společně dále jen „Pojišťovna“) souhlas se zpracováním zdravotního stavu pojišťovnou, souhlasíte s tím, aby Pojišťovna zpracovávala do doby sjednání pojištění údaje o Vašem zdravotním stavu za účelem zhodnocení pojistného rizika a přihlášení do pojištění. Souhlas je udělován konkrétní pojišťovně podle zvoleného balíčku pojištění.

Bez udělení tohoto souhlasu není možné k pojištění přistoupit. Právním základem pro zpracování údajů o Vašem zdravotním stavu v době po sjednání pojištění je, že je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků pojišťovny, přičemž pro toto období jsou údaje o Vašem zdravotním stavu zpracovávány bez nutnosti Vašeho souhlasu.

6.4.4. Souhlas se zpracováním údajů souvisejících s využitím elektronických a online kanálů

Pokud nám k tomuto účelu udělíte souhlas, budeme Vaše osobní údaje související s využitím elektronických a online kanálů využívat na tvorbu personalizovaných obchodních sdělení, stejně jako na tvorbu scoringových modelů.

Jedná se zejména o údaje o Vašem zákaznickém chování na webových stránkách Společnosti, o Vaše zájmy a preference na těchto stránkách a informace o tom, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou. Mezi tyto údaje patří IP adresa, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení. Zároveň v tomto ohledu dochází k ukládání tzv. cookies do vašeho zařízení.

Tento souhlas udělujete na dobu 1 roku od jeho udělení a v případě, že mezi Vámi a Společností bude uzavřena úvěrová smlouva či vícero smluv, pak souhlas udělujete na dobu jednoho roku ode dne skončení poslední smlouvy s námi.

6.4.5. Souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu pro potřeby služby Bezpečná splátka

V případě sjednání služby Bezpečná splátka bude nutné udělit nám souhlas s tím, abychom zpracovávali údaje o Vašem zdravotním stavu za účelem vyhodnocování splnění podmínek pro možnost využití této služby.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání smlouvy.

Bez udělení tohoto souhlasu není možné ke sjednání služby Bezpečná splátka přistoupit, neboť v případě vzniku nečekaných událostí, které jsou předpokladem pro využití služby, bude nutné vznik takové události doložit příslušným dokladem, který může obsahovat údaje o Vašem zdravotním stavu.

Souhlas je možné kdykoli odvolat s tím, že v takovém případě však bude nutné službu s ohledem na nezbytnost souhlasu ukončit.


7. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Máme nastavená přísná pravidla archivace, která zajišťují, že údaje nezpracováváme déle, než je nezbytné. Pokud zjistíme, že již nejsou osobní údaje potřebné pro žádný ze stanovených účelů, pak je vymažeme.

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu, po kterou Vám poskytujeme naše služby. Po skončení smlouvy nebo zamítnutí žádosti sice významně omezíme jejich použití, zcela je však nevymažeme. Zůstávají některé důvody, pro které musíme Vaše osobní údaje zpracovávat i nadále:

a) z důvodu archivační povinnosti podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru zpracováváme osobní údaje dalších 5 let po skončení smlouvy nebo 1 rok od zamítnutí žádosti;

b) z důvodu plnění archivační povinnosti dle zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu a daňových předpisů zpracováváme osobní údaje po dobu 10-ti let;

c) z důvodu ochrany našich práv a právem chráněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 10-ti let.

V případě zpracování prováděných v našem oprávněném zájmu jsme interně nastavili dobu zpracování tak, aby odpovídala danému účelu. Údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme po dobu, na kterou byl souhlas platně udělen, případně do doby jeho odvolání. Vzhledem ke spolupráci s některými registry klientských informací jsme dále povinni dodržovat lhůty pro zpracování dle podmínek stanovených jednotlivými provozovateli registrů.

8. Jak se staráme o bezpečnost Vašich osobních údajů?

Bezpečnost Vašich osobních údajů je naší prioritou. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a naše společnost disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy, zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti. Dodržování všech pravidel je pod stálou kontrolou Pověřence pro ochranu osobních údajů a interního auditu naší společnosti.

9. Komu Vaše osobní údaje můžeme předávat?

Vaše osobní údaje zásadně zpracováváme v rámci naší společnosti. V případech, kdy nám to ukládá zákon nebo dovoluje náš oprávněný zájem, mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i mimo naši společnost. Vaše osobní údaje předáváme zejména našim smluvním partnerům. Jedná se například o předávání osobních údajů v rámci věrnostních programů. Nemusíte mít obavy, spolupracujeme pouze s takovými subjekty, které splňují přísné požadavky, pokud jde o ochranu Vašich osobních údajů. Se smluvními partnery máme uzavřenou dohodu o mlčenlivosti, abychom předešli zneužití či jinému neoprávněnému nakládání s Vašimi osobními údaji. K předávání Vašich osobních údajů dochází pouze v rozsahu stanoveném zákonem nebo nezbytném pro naplnění účelu smlouvy s naším partnerem. Můžete si přitom být jisti, že v žádném případě s Vašimi údaji neobchodujeme. Vaše osobní údaje předáváme následujícím kategoriím subjektů:

Společnostem skupiny PPF – můžeme předávat vybrané údaje, pokud je to nezbytné pro řízení úvěrových rizik ve skupině (např. informace o případné negativní úvěrové historii žadatele o půjčku v dané společnosti), pro administrativní účely nebo v rámci dodavatelských vztahů. Seznam společností patřících do skupiny PPF naleznete na webové stránce www.homecredit.cz v záložce „Ochrana osobních údajů“. Zde se také dozvíte, se kterými společnostmi aktuálně spolupracujeme.

Dodavatelům - subjektům, které jsme pověřili zajišťováním některých provozních ale i jiných činností, předáváme osobní údaje jen tehdy, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro výkon dané činnosti. Takové subjekty označujeme za tzv. zpracovatele. Spolupracujeme pouze se zpracovateli, kteří jsou důvěryhodní, kvalitní, a kteří s námi uzavřeli smlouvu, ve které se zavazují dodržovat přísná pravidla ochrany osobních údajů včetně technických a organizačních opatření. Pokud využíváme cloudových uložišť, jsou zásadně umístěna v rámci EU a vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.

Mezi naše dodavatele patří:

a) poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť

b) společnosti ze skupiny PPF

c) marketingové agentury

d) poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů

e) poskytovatelé platebních služeb (např. ThePay)

f) bankovní instituce

g) auditorské společnosti

h) účetní, daňoví poradci

i) poskytovatelé archivačních služeb,

j) advokáti a subjekty vymáhající naše pohledávky

Distributorům – pro distribuci našich služeb můžeme využívat tzv. zprostředkovatele. Máme s nimi uzavřenou smlouvu upravující pravidla ochrany osobních údajů našich klientů. V případě, že úvěr je poskytován k úhradě kupní ceny zboží, může docházet k nezbytnému sdílení Vašich údajů mezi naší Společností a těmito našimi partnery tak, aby byla zohledněna provázanost kupní a úvěrové smlouvy.

Úvěrovým registrům – za účelem plnění našich právních povinností jsme ve vztahu k úvěrovým registrům povinni předávat jim Vaše osobní údaje. Bližší informace najdete v části 6.3 tohoto dokumentu.

Státním a regulatorním institucím – komunikaci s těmito institucemi nám ukládá zákon. Jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře - soudní komisaře, insolvenční správce, Českou národní banku.

Pojišťovnám – V případě, že se rozhodnete využít možnosti stát se pojištěným z pojistné smlouvy, uzavřené mezi naší Společností a některou Pojišťovnou, budou Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předmětem zpracování naší Společností a příslušnou Pojišťovnou a předmětem vzájemné komunikace mezi námi a příslušnou Pojišťovnou.

Držitelům majetkové podstaty pohledávky – pro zajištění finančních zdrojů společnosti se může pohledávka z úvěrové smlouvy stát předmětem tzv. participace (získání majetkové účasti na pohledávce). V takovém případě jsou údaje o pohledávce včetně nezbytných osobních údajů (např. číslo smlouvy) předány společnosti AB 4 B.V., reg. číslo: 34186049, sídlem v Nizozemském království, Strawinskylaan 933, 1077XX, Amsterdam.

10. Předání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území dalších států Evropské unie, kde sídlí subjekty, patřící do skupiny PPF, a které sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo území Evropské Unie a stejně tak dohlížíme na to, aby tak činily i subjekty, se kterými spolupracujeme, a které se podílejí na zpracování Vašich osobních údajů.


11. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

K získání přehledu a kontroly nad údaji, které o Vás zpracováváme, můžete využít zákonem garantovaná práva. Uplatnit je můžete u naší společnosti, přičemž naše kontaktní údaje naleznete v části 1 tohoto dokumentu.

Právo na přístup ke svým údajům – abyste si mohli ověřit, jaké údaje o Vás zpracováváme, máte právo na přístup ke svým osobním údajům a další související informace (např. účel, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců, doba uchování, zdroj). Máte právo požadovat i kopii zpracovávaných osobních údajů. Za její opakované poskytnutí však můžeme účtovat poplatek odpovídající nákladům na zpracování a poskytnutí informace.

Právo na přenositelnost údajů – budete-li to potřebovat, například pro usnadnění komunikace s jiným poskytovatelem služeb, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli a tyto údaje převést dalšímu správci. Toto právo můžete uplatnit pouze pro údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo je jejich zpracování nezbytné za účelem plnění smlouvy.

Právo na revizi rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – snažíme se neustále zvyšovat komfort a rychlost při využívání našich služeb. V rámci těchto snah jsme zavedli například automatizované hodnocení a schvalování žádostí o úvěr. V případě, že nesouhlasíte s výsledkem takového posouzení Vaší žádosti, máte možnost napadnout toto rozhodnutí, vyjádřit se k němu a požádat nás o tzv. „lidský přezkum“.

Právo na opravu osobních údajů – V případě, že jsou Vaše údaje nesprávné či nepřesné, pak je samozřejmě opravíme a chybějící údaje doplníme.

Právo na výmaz osobních údajů – Vaše osobní údaje mažeme automaticky neprodleně po skončení všech účelů jejich zpracování, dále v případě odvolání Vašeho souhlasu a při neexistenci žádného dalšího právního důvodu zpracování i v případě účinného vznesení námitky proti zpracování, prováděnému z důvodu našeho oprávněného zájmu. Výmaz Vašich osobních údajů je samozřejmostí i v případě, že to bude nutné ke splnění právní povinnosti, nebo pokud vyjde najevo, že osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Právo na námitku – pokud si nepřejete, abychom pokračovali ve zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme na základě ochrany našeho oprávněného zájmu, můžete uplatnit tzv. námitku (více v části 12 tohoto dokumentu). Při podání takové námitky jsme povinni posoudit, zda Váš zájem na ochraně Vašich osobních údajů převažuje nad naším oprávněným zájmem, pro který Vaše osobní údaje zpracováváme. V případě, že dospějeme k závěru, že Váš zájem na ochraně Vašich osobních údajů je větší, než ten náš, přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat. Výsledek tohoto posouzení Vám samozřejmě včas sdělíme.

Právo na omezení zpracování osobních údajů – v zákonem stanovených případech omezíme zpracování Vašich osobních údajů. Jedná se o případ, kdy:

a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti údajů,

b) zpracování osobních údajů je protiprávní a vy přesto odmítnete jejich výmaz,

c) sice nepotřebujeme osobní údaje pro naše účely zpracování, ale Vy je přesto budete požadovat, pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků,

d) vznesete námitku proti zpracování prováděnému v našem oprávněném zájmu, a to až do rozhodnutí o námitce.

Právo na odvolání souhlasu – pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoliv odvolat. Po odvolání souhlasu ukončíme zpracování Vašich osobních údajů, k jejichž zpracování nemáme jiný právní titul.

Právo podat stížnost ÚOOÚ – pokud by se Vám něco ohledně zpracování Vašich osobních údajů nelíbilo, budeme rádi, když nám to dáte vědět. Vynasnažíme se vše vyřešit k Vaší spokojenosti. Vždy však máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. V jakých případech můžete podat námitku proti zpracování, nezbytném pro ochranu našeho oprávněného zájmu?

Ochrana oprávněného zájmu naší společnosti je jedním z právních základů pro zpracování osobních údajů. Můžeme jej použít jen u těch zpracování, která můžete očekávat, a u kterých nedojde k nepoměrnému zásahu do Vašeho soukromí či práv. V případě zpracování prováděného z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů máte právo podat tzv. námitku, a to z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Námitce proti přímému marketingu musíme vyhovět okamžitě, přičemž námitky proti ostatním účelům zpracování budeme posuzovat s ohledem na důvody jejich podání. Ukončení zpracování osobních údajů na základě podané námitky přitom nemusí nutně znamenat likvidaci údajů. Vaše osobní údaje totiž můžeme zpracovávat ještě pro jiné účely a na jiném právním základě.

Pro přehlednost uvádíme seznam účelů zpracování, prováděných na základě našeho oprávněného zájmu:

a) Zhodnocení úvěrového rizika

b) Klientská administrativa

c) Ochrana práv a právem chráněných zájmů

d) Analýza dat

e) Marketingové oslovování

Podat námitku je možné několika způsoby:

a) Přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zrušení jejich zasílání daným komunikačním kanálem;

b) pokud již nechcete, abychom Vám telefonovali, v rámci hovoru nám to prosím sdělte;

c) Vaši námitku nám můžete zaslat na naše kontakty (viz část 1 tohoto dokumentu).

13. Slovníček pojmů

Osobní údaj - Jakékoliv informace vztahující se ke konkrétnímu identifikovatelnému člověku (např. jméno, věk, příjem, IP adresa).

Cookies - Krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení.

Oprávněný zájem - Zájem naší společnosti na zpracování osobních údajů, které můžete legitimně očekávat, a který nezasahuje nadmíru do Vašeho soukromí a práva na ochranu osobních údajů (např. zájem na přiměřenou obchodní komunikaci s klienty nebo náš zájem na ochraně našich práv a právem chráněných zájmů v případném soudním či jiném řízení).

Profilování - Automatizované zpracování Vašich údajů, spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů, sloužící například k analýze či předpovědi Vašeho chování v osobním i profesním životě, Vaší ekonomické situace a osobních preferencí.

Správce - Osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

Zpracovatel - Osoba, která byla správcem – tedy námi – pověřena určitou činností, pro jejíž výkon je nezbytné zpracovávat osobní údaje, např. dodavatel IT služeb.

Subjekt údajů - Osoba, k níž se osobní údaje vztahují, typicky náš klient.

Účel - Důvod zpracování, ke kterému využíváme Vaše osobní údaje.

Zpracování - Jakákoliv operace, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji. Zpracováním je i pouhé uchování osobních údajů.

14. Účinnost Informačního memoranda

Toto informační memorandum je platné a účinné ke dni 16. 4. 2019. Aktuální znění Informačního memoranda je uveřejněno na webových stránkách naší společnosti www.homecredit.cz.